mazaa_mija - November 24th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 24th, 2008

[Nov. 24th, 2008|12:49 am]
man ir tāds nogurums, ka varētu nokrist no krēsla, bet vajadzētu vēl kaut ko sagatavot rītdienai, lai skolā ir ko atrādīt, jo nez kādēļ to visu ko es te daru citi neredz
un tā rakstīšana mani tik ļoti nogurdina, ka bildēm vairs neatliek spēka
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | November 24th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]