mazaa_mija - November 21st, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 21st, 2008

[Nov. 21st, 2008|12:59 pm]
skrubinu kastaņus, lai nebūtu nagi jāgrauž, jo atkal par vēlu ieraudzīju, ka vajadzēja būt parīzē pagājušonedēļ japāņus skatīties..
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 21st, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]