mazaa_mija - September 24th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 24th, 2008

[Sep. 24th, 2008|12:34 pm]
mēs ar Alimu pa māju klīstam kā tādi rēgi, kas viens otru neredz un nedzird, vakar domāju vai nav noticis kas slikts, kad līdz 3 dienā nebija dzirdama ne skaņa, bet tad vakarpusē mēs ik pa laikam saskrienamies virtuvē ložņājot gar ledusskapi
linkpost comment

[Sep. 24th, 2008|10:21 pm]
haagas centra mazās ieliņas vakaros smaržo pēc zāles un ceptas gaļas
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | September 24th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]