mazaa_mija - September 16th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 16th, 2008

[Sep. 16th, 2008|01:25 pm]
Hāgā šodien karaliene vizinās zelta karietē, es tai laikā atkal esmu pamestajās mājās, un lai uzsetapotu bildi mēs laužam un demolējam, bet tad mūs atnāca un izmeta no turienes ārā, jo tas esot bīstami, tagad gaidīsim vakaru, un iesim atkal. Pamestas mājas Hāgā ir vieta, ko esmu vislabāk iepazinusi! Pagaidām, karaliene var pagaidīt!
linkpost comment

[Sep. 16th, 2008|09:22 pm]
ko es (labi es nebiju viena) šodien izdarīju: izlauzām vienu logu, pēc tam to izsitām, pēc tam to atkal aizlīmējām, aizlīmējām un aizbarikādējām durvis ar nagiem noplēsām tapetes sienai, lai pēc tam uzinstalētu no gandrīz nekā baltu sienu, un tad notika magics, tur bija tā bilde! un mašīnas, un ritēņi brauca pa griestiem. un tad beidzās gaisma, rīt iešu atkal!
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | September 16th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]