mazaa_mija - September 7th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 7th, 2008

[Sep. 7th, 2008|04:33 pm]
nomazgāju no zābakiem pļaviņas dubļus, tagad varēs lepni iziet pielijušajās ielās
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | September 7th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]