mazaa_mija - September 2nd, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 2nd, 2008

[Sep. 2nd, 2008|03:17 pm]
beidzot mūs ir sasniedzis Hāgas slavenais lietus, man ar steigu vajag tādu uzparikti, kā rasbainieka izbijušjā userpikčā!
sēžam mazā ielas kebabnīcā un gaidam, kad pāries, bet izskatās ka nepāries...slapji jau mēs esmam, turpināsim slapināties!

P.S. vakar uzgājām grāmatu antikvariātu, kuru domājam pa daļai pārnest uz savu jauno māju – cenas smieklīgas grāmatas nopietnas un skaistas! vakar jau pamanījos iepirkt hieronymus bosch albūmu un pasaules mākslas vēsturi un vēl visskautko!
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | September 2nd, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]