mazaa_mija - August 14th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 14th, 2008

[Aug. 14th, 2008|01:47 am]
šodien pamanīju, ka man atdzīvojusies viena no puķēm. Rudenī nometa lapas (kas it kā ir normāli) un tad visu laiku līdz šodienai bija klusums, (Rasbainiekam gan izdzina stāvu jau agrā pavasarī)
un tad es paskatos a tur pavēries zem atmirušās virskārtas jauns dzinums. Kā tas brīnums uzziedēs (ja uzziedēs), es jau nu šogad vairs neredzēšu
link2 comments|post comment

[Aug. 14th, 2008|04:19 pm]
ciba cepās
nu pacepieties
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | August 14th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]