mazaa_mija - July 29th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 29th, 2008

[Jul. 29th, 2008|12:24 am]
lielos zēnus pankūkas neņem
linkpost comment

[Jul. 29th, 2008|01:16 pm]
Nu tā rēkins man no Hāgas atnāca neaizlīmētā vēstulē, laikam jau pasta darbiniekus sveši rēķini neinteresē
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 29th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]