mazaa_mija - July 24th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 24th, 2008

[Jul. 24th, 2008|03:33 pm]
vakardienas izbrauciens uz pļaviņu ar grillētu samu un mēnesi teleskopā kā zeltaina pankūka ar mirdzošu maliņu
nekādas narkotiskās vielas nelīdz stāvēt pretī
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 24th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]