mazaa_mija - July 10th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 10th, 2008

[Jul. 10th, 2008|02:16 am]
nopļāpāju ar maitu Ņu jorkā 2h, tagad ausis sarkanas. bet viss ir kaut kā dīvaini, viens te otrs tur, bet kaut kā dažreiz nejūt attālumu. Berlīnē jau vispār tā kā Rīgā – var izvēlēties.
linkpost comment

[Jul. 10th, 2008|02:22 am]
skdrs ka visi nevar visiem patikt, bet tas jau nenozīmē ka par to nevajag runāt.
linkpost comment

apmaldījos savā gultā [Jul. 10th, 2008|01:12 pm]
šodien no rīta pamodos un pirms atvēru acis nevarēju saprast kurā valstī, kurā pilsētā un pie kā es esmu, bet, kad sapratu, ka mājās, tad saldi iemigu vēlreiz
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | July 10th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]