mazaa_mija - May 11th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 11th, 2008

[May. 11th, 2008|06:43 am]
Jūs zināt kā griezt pareizi?!
nē! un nevajag, par daudz tāpēc ka
link1 comment|post comment

[May. 11th, 2008|06:52 am]
mežš jau katram savs
mēs savējo atradām
linkpost comment

[May. 11th, 2008|06:55 am]
paldies dievam
vēl neviens nav mājās
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 11th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]