mazaa_mija - April 1st, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 1st, 2008

[Apr. 1st, 2008|02:13 am]
viss ir līdzsvarā. vienu dienu šampanieti dzeru litriem, citu - svaigas bērzu sulas, arī litriem, bauda neaprakstāma
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 1st, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]