mazaa_mija - March 28th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 28th, 2008

[Mar. 28th, 2008|12:29 am]
sīkās viduskolnieces atkal sarīkojušas zīloņu kniebšanās balllīīīīti, iet tā ka logi trīc! Un kā viņi tur kniebjās, ik pa laikam krīt uz grīdas ar tādu spēku, ka man bail, kādu ieraudzīt sev blakus (jo ja uzkritīs virsu izdzīvot nebūs lemts)
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | March 28th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]