mazaa_mija - March 10th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 10th, 2008

[Mar. 10th, 2008|06:48 pm]
pie durvīm zvanīja kriminālpolicija, bet tās vietā atnāca dzejnieks
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | March 10th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]