mazaa_mija - December 20th, 2006 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 20th, 2006

[Dec. 20th, 2006|06:15 pm]
man nav skdrs kāpēc katru gadu pirms lielā notikuma (tipa J.G.) visi jūk prātā. Vai tiešam mūsos dzīvo tik daudz māņticības, ka visi nepadarītie darbi ir jāizdara vēl šogad?
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | December 20th, 2006 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]