mazaa_mija - December 16th, 2006 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 16th, 2006

Photography workshop with Klaus Merz [Dec. 16th, 2006|05:29 pm]
Atsvaidzinošas lāses pelēkajā masā. rezultāti būs vēlāk, kad dabūšu gala versijas no team'a. Vērtējums – Klauss sev paņēma 4 mūsu bildes, lai gan bija skarbs un kritisks pret visiem.
īpaša pateicība [info]buks par info.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 16th, 2006 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]