mazaa_mija - December 10th, 2006 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 10th, 2006

[Dec. 10th, 2006|02:37 pm]
nu tad tā! beidzot es arī esmu iekšā! brīžam pārņem sajūta, ka vajag kaut ko ieklabināt...
link4 comments|post comment

[Dec. 10th, 2006|03:13 pm]
Forced Entertainment spēj pārliecināt pat tos, kas reiz devuši solījumu nekad vairs nedoties uz teātri. Arī mani
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 10th, 2006 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]