magnolia - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Vulfa. Deloveja kundze. Oct. 6th, 2021|07:25 am

magnolia
Ja nu kādam stāv nevajadzīgi plauktā, tas ir viegli noķerams piecītis vismaz.
12. klasei obligātajā sarakstā. Mātes ir izmisumā, jo nevar nekur vairs dabūt. Vakar pārdevu 2 gab.

Padalieties, lūdzu, ar sarakstiem. Varbūt vēl kas vērtīgs mājās apput.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: