magnolia - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 3rd, 2020|09:41 am

magnolia
kāds ir kādreiz cīnījies ar lapu pūtējiem?

vakar pamodināja, sapūta milzu kaudzi un,protams, nedadomājās, ka viņa eksistence būtu jēdzīgāka, ja uzreiz tās savāktu maisos.droši vien priekšnieki nelika. šorīt kaudze ir izvazājusies atpakaļ, pūš atkal.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: