magnolia - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 29th, 2020|10:23 pm

magnolia
ciba ir kļuvusi tāda, kurā vairs nevar brīvā plūsmā rakstīt, kas ienāk prātā un sajūtās. tad nu rodas jautājums..vai jēga rakstīt cibā?
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: