magnolia - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 16th, 2020|10:13 pm

magnolia
man liekas, ka laikos kā šie noder pārstāt baidīties no nāves, slimībām, bada, naudas trūkuma un citām neērtībām. kad nav bail, viss redzams skaidrāk un esam grūtāk manipulējami. un otrs..vajag parunāt ar tiem savas dzīves īpašajiem cilvēkiem, autoritātēm, kuru vērtības un viedoklis ir kaut kur ieaudzis mugurkaulā līdz saknēm.
vai tas būtu vectēvs, vai juris no medzes pagasta.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: