magnolia - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 11th, 2019|07:08 pm

magnolia
..jaună palodze nu gluži tāda, ka instagramos var likt. kaķīts sagaidīja lepns, visu izrādīja, it kā pati būtu taisījusi. šobrīd cītīgi apdzīvo.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: