koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 27th, 2014|09:58 am

koks
Nezin ko mani kaimiņi domā par mani, kad es nesu ārā miskasti un koridorī dziedu: "Miskaste, miskaste, tavas acis brīnišķīgas ir, tomēr radiators silda labāk nekā tu".

Patīkams rīts. Braucu uz darbu ar riteni, sen tas nebija darīts, nedaudz tāda sajūta, ka atkal esmu dzīvs savā ziņā.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: