koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 11th, 2014|04:38 pm

koks
http://skaties.lv/patriotutests/maija/

Šī lapa man saka tā:

Tu atbildēji pareizi uz 6 no 10 jautājumiem. Tādēļ sanāk, ka esi gluži kā Cibiņš!

Jēj, es tagad esmu true Cibiņš.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: