koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 20th, 2014|10:41 am

koks
Melna tēja un melns metāls.

Nejauši uzgāju, ka Kampfar šogad ir iznācis jauns albums. Izklausās klausāms, pat tāds smeķīgs.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: