koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 6th, 2014|08:15 pm

koks
Skatos šī gada Ostaras bildes un saprotu, ka man šausmīgi gribas vēsāku laiku, kad vari kā cilvēks saģērbties un var vismaz kādu brīdi nejusties kā uz pannas.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: