koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 7th, 2014|08:38 pm

koks
Paskatoties uz latest posts es atkal nonāku pie secinājuma, ka cibas latest posts nav labi vērt vaļā darbā. Un vispār reizēm tas pats attiecas arī uz friendlisti. Bet viss jau ir kā tam vajag būt.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: