koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 4th, 2014|08:37 am

koks
Šorīt uz ielas pienāk vīrietis VEF rajonā un prasa vai es nezinu, kur ir Domina.. un tad vai es nezinu, kur ir policijas iecirknis. Apstāstīju, kur ir Domina un tā kā luksoforam iedegās zaļā gaisma un kavēju darbu, devos pāri ielai. Bet nu kāda saistība Dominai un policijas iecirknim es nezinu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: