koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 9th, 2014|01:22 pm

koks
Klusā sāga. Šodien es beidzu darbu divos un braucu saulainā piknikā ar draugiem uz Mašēnu ezeru un rīt no rīta es ilgi gulēšu, kamēr izgulēšos un jutīšos labi.

Ha-ha, ceri vien, strādā suka.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: