koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 26th, 2014|07:48 pm

koks
Kas gan var aizvietot lipton? Bet vispār es sapratu, ka tā bija kļūda un es domāju, ka vairāk to nebaudīšu. Izņemot nenormālās lipton tējas.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: