koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 24th, 2014|10:06 am

koks
Uhh, gribētos šodien visu dienu spēlēt Gothic 2: Night of the Raven, bet nu jā, nu jā. Varbūt būs jāvelta kāda lietaina atvaļinājuma diena tam. Pietrūkst tās noskaņas.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: