koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 4th, 2013|12:04 pm

koks
Domājot par to cik liela iespējamība pārāk enerģiski izstaipoties ir pačakarēt muguru atcerējos kā viena paziņa salauza ribu smejoties.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: