koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 2nd, 2020|01:29 pm
koks
Epifānijas XXI (Kas nav epifānijas). Ne(Epifāniju) ieraksti sākās, kad es strādāju ofisa darbu, vai tām ir lemts drīz atgriezties?

-Rīts gāja kā pa jenotu, pa sliktu jenotu - tagad man jāosta stipra melnā tēja, lai atgūtos.
-Ir arī tādas pilngraudu pārslas, bet tās jau neiet iekšā kā cukurotās.
-Tavam prātam ir šķība maliņa
-Un progresīva sanese
-Manam nav.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: