koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 1st, 2020|07:39 pm

koks
Man šodien ir ļoti konkrēta sajūta, ka par maz cilvēku skatās Joker Stairs dance video, bet tā kā tas video ir manos nesenajos ierakstos tad labāk neflūdošu to postējot vēlreiz.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: