koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 3rd, 2018|05:20 pm

koks
Varu piekrist. Taču viens mazāk, otrs vairāk. Žižeka dzīves redzējums tiešām izteikti sit cauri, it īpaši attieksme pret sievietēm.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: