koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 19th, 2018|08:54 pm

koks
Hmm, varbūt, ka saprotu par ko Tu runā. Tas bija arī Antikristā, šķiet. Rodas sajūta, ka Trīram tas ir mehāniski kā velkot kādu sviru tālāk un tālāk, tikai uz priekšu. Sāk trūkt salīdzinājuma ar to, kas būtu normāli vai kur beidzas saprāta robeža.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: