koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 24th, 2017|10:37 am

koks
Man ar to, ka viņam allaž bija tā nolemtības pilnā sejas izteiksme un Linča filmās viņš allaž iekuļās nepatikšnās :D
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: