koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 18th, 2017|12:56 pm

koks
Es zinu, ka esmu iesīkstējis kritizētājs, bet es vēljoprojām domāju, ka Bērnības Milicija kopš sāka dziedāt par neērto pasauli vairs nav tik ļoti Bērnības Milicija.

https://www.youtube.com/watch?v=HbCKqnRB20k
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: