koks - January 22nd, 2021 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 22nd, 2021

[Jan. 22nd, 2021|08:26 am]
Labrīt Freijas dienā!

Brave static builds būvējās 6 stundas, neņemot vērā laiku, kas sākotnēji jāpavada ar 4G lejupielādējot 25GB Chromium source, uz kā Brave ir būvēts, taču tāpat Brave Rewards jau otro reizi neielādējas un pārlūks crasho, neatkarīgi no versijas un build metodes. Hmm.

Kas ir? Izdomāju būt kvlt hakeris un beidzot uzkompilēt pārlūku no source.
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 22nd, 2021 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]