koks - November 9th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 9th, 2018

[Nov. 9th, 2018|01:39 am]
Viss kārtībā.
linkpost comment

[Nov. 9th, 2018|01:48 am]
Pēdējā laikā mani izklaidē Netflix "The End of the F**cking World". Psihopātisms, bet ne psihopātisms. Savāda tīņu gadu mīlestība. Neiederēšanās sabiedrībā. Un sajūta, ka seriālā viss, ieskaitot soundtrack, ir savās vietās un labi rezonē ar gaumes kārpiņām. Nav arī par daudz jādomā. Kas gan vēl var būt vajadzīgs laimei.

The end of the fucking world

The end of the fucking world
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 9th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]