koks - October 20th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 20th, 2018

[Oct. 20th, 2018|09:55 pm]
Varbūt jānoskatās "Ridiculous 6". Vienīgi, tur ir Adams Sandlers un man šķiet, ka visas filmas ar viņu ir sliktas.

Ridiculous 6
link4 comments|post comment

[Oct. 20th, 2018|11:11 pm]
Hannibal (TV)

Hannibal

Pardon par kvalitāti, tumšs kadrs bija, mēģināju izgaišināt.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 20th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]