koks - August 23rd, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 23rd, 2018

[Aug. 23rd, 2018|09:50 pm]
Ir tāds amizants cilvēku uzvedības modelis, ka ja kāds apgalvo, ka konkrētais cilvēks izskatās, piemēram nervozs, tad kāds "zinātājs" mēdz apgalvot "nē, nē, viņš vienmēr tāds ir!" it kā tas, ka viņš vienmēr tāds ir atceltu to, ka viņš varētu būt nervozs. Kāpēc cilvēki tā saka es it kā saprotu - ar domu, ka tas normāli un nav nekas ārpus kārtas, taču reizēm ir pat sanācis par to strīdēties un cilvēks ir pilnīgi pārliecināts par savu dzelžaino loģiku.
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 23rd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]