koks - June 20th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 20th, 2018

[Jun. 20th, 2018|09:29 pm]
Kad ir atvaļinājums, tad ir sajūta, ka katra diena ir svētdiena un rītdien būs darba diena.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 20th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]