koks - March 9th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 9th, 2018

[Mar. 9th, 2018|11:37 am]
Bubulis ar ko mani baidīja visu bērnību nu ir nožmiegts - kobra norīta. Pretīgi gan bija, bet ātri un pēc tam
bez maz jautājums vai kaut kas nupat vispār notika vai iztēlojos. Jebkurā gadījumā jauna dzīves pieredze, heh.
link2 comments|post comment

[Mar. 9th, 2018|11:04 pm]
-Normally I wouldn't even broach this, but what do you think one of Will's strongest drives is?
-Fear.
-Mm-hmm.
-Will Graham deals with huge amounts of fear. Comes with his imagination.
-It's the price of imagination.

Hannibal (TV)

Hannibal
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 9th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]