koks - January 3rd, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 3rd, 2018

[Jan. 3rd, 2018|04:58 pm]
Šodien sagribējās vēlreiz pārskatīt Django Unchained.
Nabaga vāciešu nacisti - jāsamierinās ar melnādainu Zigfrīdu "pūķa kāvēju".

Django Unchained 1

Django Unchained 2
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 3rd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]