koks - December 23rd, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 23rd, 2017

[Dec. 23rd, 2017|03:14 am]
Mani tikko skāra atskārsme, ka nesen ir palikuši 10 gadi kopš esmu laulībā ar melnmetālu. Uz to arī jāiedzer. Tēja.
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 23rd, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]