koks - December 6th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 6th, 2017

[Dec. 6th, 2017|04:34 am]
Patīk šīs ziemīgi vējainās naktis, kad apkārt ir nemiers un mākoņi skrien. Un laimīgi nosalt stāvot pie kādas egles.
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 6th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]