koks - November 16th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 16th, 2017

[Nov. 16th, 2017|02:27 pm]
whoa, (s)LinkedIn izskatās pēc facebook tagad ar savu čatu. Sen nebiju apmeklējis.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 16th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]