koks - November 9th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 9th, 2017

[Nov. 9th, 2017|03:04 pm]
Esmu iemīlējies balsī.

https://www.youtube.com/watch?v=v0nmHymgM7Y
link4 comments|post comment

[Nov. 9th, 2017|03:21 pm]
Man kaut kā ir tendence klausīties svaigus miroņus. Laikam tajā ir kaut kas reizē sensacionāls un reizē nomierinoši atvieglojošs.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 9th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]