koks - November 3rd, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 3rd, 2017

Par marcipāniem [Nov. 3rd, 2017|08:04 pm]
"Tu jau zini, ka esi man īstā, taču viņa jau arī ir man īsta."

-Koks
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 3rd, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]